Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen stöder för Sverige betydelsefull forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik, skog och lantbruk.
Post- och besöksadress: Strandvägen 7 B, Entré 3 n.b., 114 56 Stockholm    
Kontorets öppettider: Helgfria dagar måndag-fredag kl.9.00-13.00
Telefon: 08-663 86 00, E-post: info@carltryggersstiftelse.se
    Allmänt om stiftelsen     Anslagsansökningar     Redovisning av anslag     Blanketter
                                                                                                                     Hem

Redovisning av anslag

Information om projektredovisning
Vetenskapliga resultat av projektet och ekonomisk redovisning av anslagsmedlen skall senast tre månader efter att dispositionstiden löpt ut redovisas på för ändamålet avsedd blankett. Härvid skall de vetenskapliga resultaten sammanfattas i en så koncis form att de ryms inom angivet utrymme. Väsentliga publikationer bör där nämnas. Redovisningen skall undertecknas av anslagsmottagaren samt av administrativt ansvarig vid den enhet där projektet bedrivits. Härutöver kan en kortfattad vetenskaplig slutrapport jämte särskilt relevanta särtryck bifogas. Anslagsmottagaren tillsammans med mottagande organisatoriska enhet (institution/motsvarande) ansvarar för att redovisning lämnas inom föreskriven tid.

Redovisning av beviljade anslag
Redovisning av anslag skall ske på redovisningsblankett som finns att hämta under Blanketter. Blanketten består av två sidor där den första är en standardiserad form för vetenskaplig redogörelse och den andra en ekonomisk redovisningstablå. Båda sidor är i PDF-format och utöver en vederbörligen signerad papperskopia skall en elektronisk kopia sändas till Stiftelsen. För redovisning inför andra årets stipendium används lämpligen redovisningsblankettens första sida.


Eventuella fel bör vänligen rapporteras till webmaster@carltryggersstiftelse.se