Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen stöder för Sverige betydelsefull forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik, skog och lantbruk.
Post- och besöksadress: Strandvägen 7 B, Entré 3 n.b., 114 56 Stockholm    
Kontorets öppettider: Helgfria dagar måndag-fredag kl.9.00-13.00
Telefon: 08-663 86 00, E-post: info@carltryggersstiftelse.se
    Allmänt om stiftelsen     Anslagsansökningar     Redovisning av anslag     Blanketter
                                                      »Allmänt    »Ansökningsregler    »Stipendier Hem

Stipendier

Allmänt om postdoc-stipendium
Postdoc-stipendier har tidigare funnits av två slag: (a) För utresande nydisputerade doktorer (belopp enligt EMBO-nivå) och (b) för inkommande gäststipendiater (gästforskare) för vilka ett postdoc-stipendium (f n 276 000 SEK/år) inrättas inom ramen för ett beviljat projektanslag (med annan sökande och projektansvarig än gäststipendiaten själv) för forskningsarbete inom projektets program under ett år. På grund av begränsad efterfrågan för den första kategorin - (a) - har styrelsen beslutat att från och med år 2015 inte utlysa några nya sådana stipendier utan begränsa sig till den andra kategorin - (b). Ett stipendium kan förlängas med ett år efter förnyad ansökan (se under punkt 5 nedan) och är avsett för bekostande av stipendiatens utbildning och är inte ersättning för utfört arbete. Det skall således inte beskattas. Stipendierna är att betrakta som en gåva från Stiftelsen och Stiftelsen har därigenom inte något arbetsgivaransvar. Stipendierna är icke förenliga med undervisningsåtagande från stipendiaten och får ej heller kombineras med stipendium från annan finansiär.

Regler för inkommande postdoktorer (gäststipendiater)
1. Ansökan skall inlämnas av forskare vid värdinstitutionen och ej av gäststipendiaten själv.
2. Stipendiaten skall vara en graduerad (doktorsexamen eller motsvarande från annan institution än värdinstitutionen) yngre forskare vars namn och meritering insänds till Stiftelsen för godkännande. Namnförslag på stipendiat behöver inte finnas med i ansökan utan kan sändas in för godkännande efter att anslag beviljats. Numera måste regelverket för inkommande gästforskare från EU-området noga beaktas när det gäller svenskt försäkringsskydd och möjligheten att folkbokföras för erhållande av personnummer och bankkonto. Det åligger projektansvarig anslagsmottagare att i samråd med läroanstalten och skattemyndigheten tillse detta vid anhållan om godkännande av stipendiat.
3. Från värdinstitution skall bifogas intyg från person i ansvarig ställning (prefekt/motsvarande) om att arbetsplats kan beredas stipendiaten under stipendietiden.
4. Stipendiet utbetalas kvartalsvis - efter rekvisition - till av stipendiaten angivet konto.
5. Postdocstipendiet kan förlängas med ytterligare ett år (till totalt två år) genom ansökan till Stiftelsen. Sådan förlängningsansökan kan inges vid det normala ansökningstillfället, dvs senast den 16 maj 2016, men kan även efter överenskommelse med Stiftelsens kansli inges vid annan tidpunkt för att anpassas till aktuell stipendieperiod. Beslut om eventuell förlängning sker fortlöpande i anslutning till inkomna ansökningar. Förlängning skall sökas av projektansvarig anslagsmottagare varvid namnet på den stipendiat som innehar stipendiet och för vilken förlängningen söks skall anges samt numret på det anslag som avses förlängas. Stipendiatens CV skall bifogas.
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till webmaster@carltryggersstiftelse.se