Sista ansökningsdagar 2024: Projekt 15 maj, konferenser 3 april och 18 september. Välkommen med din ansökan!
Fotograf Lars Edenius

Vem kan söka anslag av stiftelsen?

Stiftelsen stöder forskning som är betydelsefull för Sverige inom ämnesområden som fysik, kemi, teknik, biologi, ekologi, geologi, samt skogs- och lantbruksvetenskap. Medicinsk forskning faller utanför stiftelsens område.

Anslag kan ges till enskild person eller i undantagsfall till institution eller organisation.

Projektansvarig anslagsmottagare skall normalt ha disputerat.

Anslagsansökan om stipendium för postdok/gästforskare skall göras av forskare vid värdinstitutionen och inte av gästforskaren själv.

För vissa biologiska försök krävs etisk prövning vilket alltid skall anges i anslagsansökan. Innan utbetalning av anslag kan göras till den här typen av biologiska försök, måste bevis på godkänd etisk prövning uppvisas.

Läs mer om vad som gäller för att söka under regler.

Anslagsansökan görs här på sajten. Klicka här för att registrera dig och skapa din ansökan.

Om du ansökt tidigare år kan du använda samma inloggningsuppgifter.