Sista ansökningsdagar 2024: Projekt 15 maj, konferenser 3 april och 18 september. Välkommen med din ansökan!

Det här gäller för att söka projektanslag hos stiftelsen

För att din ansökan skall bli godkänd är det viktigt att du följer stiftelsens regler. Läs noggrant igenom nedanstående information innan du skickar in din ansökan.

Vill du söka anslag för en konferens eller ett event?
Se regler för konferensanslag.


Allmänna regler

Styrelsen för Carl Tryggers Stiftelse mottar ansökningar i maj månad varje år. Beviljade anslag är tillgängliga under de tre följande kalenderåren.   

Varje sökande får enbart göra en ansökan om projektanslag. Samma ansökan kan omfatta såväl stipendium som driftsmedel. Löpande anslag som beviljats tidigare år utgör inget hinder att söka. Ej heller utgör inlämnad konferensansökan hinder att söka.

Ansökan kan göras på svenska eller engelska.

Ansökan om stipendium för inkommande postdoktor/gästforskare skall göras av forskare vid värdinstitutionen och inte av gäststipendiaten själv.

För vissa biologiska försök krävs etisk prövning vilket alltid skall anges i anslagsansökan. Innan utbetalning av anslag till den här typen av biologiska försök kan göras, måste bevis på godkänd etisk prövning uppvisas.

Ansökan skall göras digitalt här på webbplatsen.

När den digitala anslagsansökan är inskickad (färdigställd) får du en e-post som bekräftelse, där ansökningsblanketten bifogas. Denna skall skrivas ut och undertecknas av sökande och av institutionens prefekt/administrativt ansvarig. Den signerade blanketten laddas därefter upp på stiftelsens hemsida. Blanketten skall ha inkommit inom 10 dagar från ansökningsperiodens slut. Underskriven blankett krävs för godkänd ansökan.

Vad skall ansökan innehålla?

Ifyllt ansökningsformulär.

Medel enligt kategori 1 (stipendium) och kategori 2 (drift, etc) söks samtidigt i samma digitala formulär och inom ramen för samma forskningsplan.

Projektsammanfattningen bör vara populärvetenskapligt hållen.

Ansökan skall kompletteras med följande dokument, som laddas upp som separata (tydligt namngivna) dokument.

 • Projektplan (max 5 sidor) innehållande:
  • En beskrivning av projektets mål, metoder och tidplan.
  • En beskrivning av den vetenskapliga miljö (personal, utrustning, vetenskaplig samverkan) där projektet skall bedrivas.
  • En redogörelse för forskargruppens tillgängliga ekonomiska resurser.
  • En listning av sökandes och medsökandes forskningsanslag under den senaste femårsperioden.
  • En kommenterad budget.
 • Kort CV (max 2 sidor) för sökande.
 • Publikationslista för sökande (fem senaste åren).
 • Intyg om att arbetsplats finns tillgänglig. Detta krävs för ansökningar gällande postdok.
 • Eventuellt övriga bilagor såsom exempelvis:
  • CV och publikationslista för medsökande
  • CV och publikationslista för föreslagen postdok
  • Bevis på godkänd etisk prövning
Regler för postdoktorer (gäststipendiater)

Ansökan om postdokstöd kan göras med eller utan namngiven kandidat. Efter beslut om medel kan anslagsmottagaren lysa ut platsen och sedan skicka in den önskade kandidatens CV och publikationslista för godkännande.

Stipendiaten skall vara en disputerad yngre forskare (med doktorsexamen eller motsvarande från annan institution än värdinstitutionen).

Såvida inte särskilda skäl föreligger kan doktorsexamen inte vara äldre än sex år vid antagningen.

Personer (stipendiater) redan verksamma vid institutionen ifråga kan normalt inte godkännas.

Regelverket för inkommande utländsk gästforskare måste noga beaktas när det gäller svenskt försäkringsskydd och möjligheten att folkbokföras för erhållande av personnummer och bankkonto. Det är projektansvarig anslagsmottagares ansvar att i samråd med läroanstalten och skattemyndigheten se till att detta görs inför anhållan om godkännande av stipendiat.

Stipendiet utbetalas kvartalsvis, efter rekvisition som laddas ner här, till av stipendiaten angivet konto.

För två-åriga stipendier gäller att medel för andra året är tillgängliga först efter att en kortfattad redogörelse (1-2 sidor) för första årets verksamhet har godkänts. Redogörelsen lämnas in av anslagsmottagaren och skall beskriva stipendiatens framsteg. Redogörelsen lämnas senast en månad innan starten av det andra stipendieåret.