Sista ansökningsdagar 2024: Projekt 15 maj, konferenser 3 april och 18 september. Välkommen med din ansökan!
Fotograf Lars Edenius

Rekvisition, utbetalning och redovisning

Efter att ansökan blivit godkänd och kontrakt upprättats rekvireras medlen enligt följande:

  • Stipendium (kategori 1) per kvartal
  • Drift/apparatur och specialanslag (kategori 2 och 3) som en engångssumma

Nedan finner du mer detaljerad information samt blanketter för nedladdning.


Rekvisition

Utbetalning av anslag och stipendium sker efter skriftlig rekvisition. Denna görs på särskild blankett här nedan som skall undertecknas av projektansvarig anslagsmottagare. Ifylld och undertecknad rekvisition skickas till stiftelsens kontor. I rekvisitionen anges projektnummer och konto till vilket utbetalning skall ske.

Utbetalning

Anslag för drift etc. (kategori 2) samt specialanslag (kategori 3) utbetalas som en engångssumma.

Stipendier (kategori 1) utbetalas, efter rekvisition från projektansvarig anslagsmottagare, för tre månader i taget, direkt till stipendiatens bankkonto.

En ny rekvisition krävs för varje sådan tremånadersperiod.

För stipendium skall stipendiatens namn och svenska bankkontonummer anges. Av säkerhetsskäl skall kontoinformation aldrig sändas med e-post.

Stiftelsen är medveten om att det kan ta tid för stipendiaten att få ett personnummer samt bankkonto i Sverige. Det är därför viktigt att denna process startar så snart som möjligt. Den första utbetalningen, det vill säga för det första kvartalet, kan om så krävs göras till stipendiatens utländska bank förutsatt att denna finns inom EU eller Storbritannien. För detta krävs att följande fylls i: Namn och adress till banken, IBAN och BIC. Det åligger anslagsmottagaren att tillse att banken kan hantera utbetalningar i SEK från svensk bank. Detta är inte fallet för mindre banker.

För två-åriga stipendier gäller att medel för andra året är tillgängliga först efter att en kortfattad redogörelse (1-2 sidor) för första årets verksamhet har godkänts. Redogörelsen lämnas in av anslagsmottagaren och skall beskriva stipendiatens framsteg. Redogörelsen lämnas senast en månad innan starten av det andra stipendieåret.

Stiftelsen gör utbetalningar en till två gånger per månad. Därför bör rekvisitioner nå stiftelsens kontor i god tid.

Redovisning

Redovisning av anslag skall ske på avsedd blankett som du hittar här nedan.

Vetenskapliga resultat av projektet och ekonomisk redovisning av anslagsmedlen skall redovisas senast tre månader efter att dispositionstiden har löpt ut. Anslagsmottagaren, tillsammans med institution eller motsvarande, ansvarar för att redovisning lämnas inom föreskriven tid.

Blankettens första sida skall innehålla en vetenskaplig redogörelse. Denna sammanfattas i en kort och koncis form så att den ryms inom angivet utrymme. Väsentliga publikationer bör nämnas. Utöver detta kan en kortfattad vetenskaplig slutrapport liksom relevanta bilagor bifogas.

Ekonomisk redovisning av anslag lämnas på sidan 2 av redovisningsblanketten.

Den ifyllda redovisningsblanketten undertecknas av anslagsmottagaren samt av administrativt ansvarig vid den enhet där projektet bedrivits och skickas till stiftelsen med vanlig post eller e-post.

Blanketter

Blanketter för rekvisition och redovisning av anslag är i PDF-format. Ladda ner och spara på datorn och öppna därefter i Adobe Acrobat Reader eller motsvarande program. Färgade fält i formuläret kan nu fyllas i direkt på datorn. När detta är klart – spara det ifyllda dokumentet för utskrift och signering.

För redovisningsblankett – klicka här

Rekvisitionen är uppdelad i två dokument där den första avser den vetenskapliga redogörelsen och den andra den ekonomiska redogörelsen. Blanketten är i PDF-format fylls i på datorn. Skicka därefter din undertecknade blankett med vanlig post eller e-post.

För rekvisitionsblankett Kategori 1 – klicka här

För rekvisitionsblankett Kategori 2 och 3 – klicka här

Vid rekvisition av stipendium skall den tremånadersperiod som rekvisitionen avser kryssas för.

Från och med 2024 ligger stipendiet på 336 000 kronor per år (84 000 kronor/kvartal).

Observera att godkänd rapport krävs för att kunna rekvirera andra årets stipendium.