Sista ansökningsdagar 2024: Projekt 15 maj, konferenser 3 april och 18 september. Välkommen med din ansökan!

Finansiering av internationella konferenser, vetenskapliga symposier och sommarskolor

Styrelsen för Carl Tryggers Stiftelse mottar konferensansökningar två gånger per år, med deadline i april och september. Stiftelsen har möjlighet att ge ekonomiskt stöd till arrangörer av konferenser ingående i internationella serier, vetenskapliga symposier eller sommarskolor för doktorander och yngre forskare.

Ett anslag från stiftelsen kan uppgå till mellan 50 000 – 200 000 kr. Ett overheadpåslag av 11% läggs på det sökta beloppet. I vissa fall, där en etablerad organisation, exempelvis ett vetenskapligt samfund, står som arrangör kan anslaget ges som ett specialanslag utan overheadpåslag.

Ansökan kan göras på svenska eller engelska.

Ansökan skall göras digitalt här på webbplatsen.

När den digitala anslagsansökan är inskickad (färdigställd) får du en bekräftelse per mail, där ansökningsblanketten bifogas. Denna skall skrivas ut och undertecknas av sökande och av institutionens prefekt/administrativt ansvarig. Den signerade blanketten laddas därefter upp på stiftelsens hemsida senast inom 10 dagar från ansökningsperiodens slut. Underskriven blankett krävs för godkänd ansökan.

Vad skall ansökan innehålla?

Ifyllt ansökningsformulär med en populärvetenskapligt hållen projektsammanfattning. Ansökan skall kompletteras med följande dokument, vilka laddas upp som separata och tydligt namngivna dokument.

 • Projektplan (max 5 sidor) innehållande:
  • Konferensens namn
  • En beskrivning av konferensens syfte och vetenskapliga innehåll
  • En beskrivning av konferensens betydelse för forskningsområdet
  • Beräknat antal deltagare
  • Lista på (planerade) inbjudna talare
  • Preliminärt program
  • Tid och plats för genomförandet
  • Budget i vilken det framgår vilka kostnader som söks från Carl Tryggers Stiftelse samt uppgifter om vad som planeras täckas av annan finansiär
  • Information om eventuell övrig finansiering
 • Kort CV (max 2 sidor) för sökande
 • Publikationslista för sökande (fem senaste åren)
 • Eventuellt övriga bilagor

Klicka här för att registrera dig och göra din ansökan.