Sista ansökningsdagar 2024: Projekt 15 maj, konferenser 3 april och 18 september. Välkommen med din ansökan!

Stiftelsen har tre typer av projektanslag

Kategori 1: Stipendium för inkommande postdok/gäststipendiat.
Kategori 2: Anslag för drift/apparatur.
Kategori 3: Specialanslag vilket gäller projekt som varken omfattar stipendium eller driftsmedel för vetenskapligt projekt.
Samma ansökan kan omfatta såväl stipendium som driftsmedel.

Kategori 1: Postdok-stipendium

Projektmedel kan utgå i form av postdok-stipendium. Stipendiet är normalt tvåårigt (1+1 år) och ligger från och med 2024 på 336 000 kronor per år. För år två krävs en godkänd rapport beträffande stipendiatens framsteg under det första året.

Stipendiet administreras av stiftelsen och betalas ut kvartalsvis efter rekvisition, direkt till stipendiaten. Inga påslag belastar denna anslagspost.

Stipendiet är avsett för bekostande av stipendiatens utbildning och är inte en ersättning för utfört arbete. Ett stipendium skall således inte beskattas. Stipendierna är att betrakta som en gåva och stiftelsen har därigenom inte något arbetsgivaransvar. Stipendiet är inte förenligt med undervisningsåtagande från stipendiaten och får inte heller, utan stiftelsens medgivande, kombineras med stipendium från annan finansiär.

Från värdinstitution skall i ansökan bifogas intyg från ansvarig (prefekt eller motsvarande) om att stipendiaten erbjuds arbetsplats under stipendietiden. Arbetsmiljöansvaret ligger på värdinstitutionen.

Regelverket för inkommande utländsk gästforskare måste beaktas när det gäller svenskt försäkringsskydd och möjligheten att folkbokföras för erhållande av personnummer och bankkonto. Projektansvarig anslagsmottagare skall i samråd med läroanstalten och skattemyndigheten se till att detta är hanterat vid anhållan om godkännande av stipendiat.

Postdok-kandidat skall godkännas enligt av stiftelsen fastställda regler.

Anslagsansökan kan lämnas in med eller utan föreslagen postdok-kandidat.

Kategori 2: Drift/apparatur

Denna anslagskategori omfattar kostnader för apparatur, drift, resor, publiceringskostnader, eventuella mindre bidrag till löner inklusive lönekostnadspåslag, men ej övriga centrala uttag.

Sökande kan i begränsad omfattning tilldelas medel för lönekostnader, dock ej där stödet skulle motsvara doktorandstipendium eller doktorandtjänst.

Stiftelsen har inga fastställda gränser för anslagens storlek. Om projekten bedöms som särskilt angelägna och löftesrika är styrelsen beredd att ta ställning till ansökningar om större belopp på en halv upp till en miljon kronor.

Inköpt apparatur är mottagande högskoleenhets egendom enligt de regler som gäller vid enheten i fråga.

Anslag utbetalade från Carl Tryggers Stiftelse är inte ersättning för beställningsforskning utan avsett som stöd till projekt som initierats av enskild forskare eller forskargrupp. Institutionspåslag på anslag får därför endast omfatta direkta merkostnader föranledda av projektanslaget men inte kostnader för institutionens löpande drift och liknande allmänna kostnader. Institutionspåslaget får enligt styrelsebeslut i mars 2007 uppgå till högst 11 procent och påförs schablonmässigt med denna procentsats.

Kategori 3: Specialanslag

Den här anslagskategorin omfattar kostnader som varken gäller stipendier eller kan klassas som driftsbidrag till ett vetenskapligt forskningsprojekt. Det kan exempelvis gälla bidrag till viss kursverksamhet, bokprojekt etc. Styrelsen avgör i varje enskilt fall om ett anslag av det här slaget faller inom ramen för stiftelsens verksamhet.

Registrera dig och ansök här

Anslagsansökan görs här på webbplatsen. Klicka här för att registrera dig och skapa din ansökan.

Läs mer om vad som gäller för att söka under regler.